fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Novi tehnični pravilniki

ELEKTRIČNA OPREMA, NAČRTOVANA ZA UPORABO ZNOTRAJ DOLOČENIH NAPETOSTNIH MEJ

(Direktiva LVD 2014/35/EU o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej)

SPLOŠNE DOLOČBE

Predmet urejanja in področje uporabe (člen 1) Namen direktive je zagotoviti, da električna oprema na trgu izpolnjuje zahteve, ki zagotavljajo visoko raven zaščite zdravja in varnosti ljudi, domačih živali in premoženja ter hkrati zagotavlja delovanje notranjega trga. Direktiva se uporablja za električno opremo, namenjeno za uporabo z napetostjo med 50 in 1000 V za izmenični tok in med 75 in 1500 V za enosmerni tok, razen za opremo in pojave, navedene v Prilogi II, to so:

  • električna oprema za uporabo v eksplozivni atmosferi,
  • električna oprema za radiološke in medicinske namene,
  • električni deli za dvigala, namenjena za prevoz tovora in ljudi,
  • števci električne energije,
  • vtiči in vtičnice za domačo uporabo,
  • električni pastirji,
  • radio-električne motnje,
  • specializirana električna oprema za uporabo na ladjah, v zrakoplovih ali na železnicah, ki je skladna z varnostnimi določbami, ki so jih pripravili mednarodni organi, v katerih sodelujejo države članice,
  • po naročilu proizvedeni kompleti, namenjeni izključno strokovnjakom za uporabo v raziskovalnih in razvojnih objektih ter za te namene.

Omogočanje dostopnosti na trgu in varnostni cilji (člen 3)

“Omogočiti dostopnost na trgu” pomeni vsako dobavo električne opreme za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno;

Električna oprema je lahko dostopna na trgu Unije le, če je bila načrtovana v skladu z varnostnimi pravili stroke, ki veljajo v Uniji, in ki, kadar je primerno vgrajena, vzdrževana in uporabljena za predvideni namen, ne ogroža zdravja in varnosti ljudi ter domačih živali ali premoženja.

Glavni elementi varnostnih ciljev so našteti v Prilogi I.

OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

Obveznosti proizvajalcev (člen 6)

„Proizvajalec“ je vsaka fizična ali pravna oseba, ki električno opremo proizvede ali se ta oprema zanj načrtuje ali proizvaja in ki to opremo trži pod svojim imenom ali blagovno znamko.

Pri dajanju svoje električne opreme na trg proizvajalci zagotovijo, da je bila načrtovana in proizvedena v skladu z varnostnimi cilji, navedenimi v členu 3 in določenimi v Prilogi I.

Proizvajalci pripravijo tehnično dokumentacijo iz Priloge III in izvedejo ali dajo izvesti postopek ugotavljanja skladnosti iz Priloge III.

Kadar je bilo s postopkom ugotavljanja skladnosti dokazano, da električna oprema izpolnjuje varnostne cilje, navedene v členu 3 in določene v Prilogi I, proizvajalci pripravijo izjavo EU o skladnosti in namestijo oznako CE.

Proizvajalci hranijo tehnično dokumentacijo iz Priloge III in izjavo EU o skladnosti 10 let po tem, ko je bila električna oprema dana na trg.

Proizvajalci zagotovijo, da se pri serijski proizvodnji izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti z direktivo. Ustrezno je treba upoštevati spremembe pri načrtovanju proizvoda ali njegovih lastnosti ter spremembe harmoniziranih standardov, mednarodnih ali nacionalnih standardov ali drugih tehničnih specifikacij, na podlagi katerih je deklarirana skladnost električne opreme.

Dodaj odgovor