fbpx

Prijava v portal: 

Ocena odpadkov

 

Tako poznamo naslednje vrste ocen odpadkov:

 

  • ocene odpadkov za odlaganje,
  • ocene odpadkov za sežig,
  • kontrolne kemične analize,
  • ocene nevarnih lastnosti odpadkov za prekomejno premeščanje,
  • ocena vsebnosti nevarnih snovi v lesu,
  • ocena kakovosti trdnega goriva iz nenevarnih odpadkov,
  • druge ocene in karakterizacije odpadkov (za namen kompostiranja, priprava umetnih zemljin, razna karakterizacija itd.).

 

Vse navedene ocene odpadkov, vključno z vzorčenjem odpadkov, lahko izdelajo samo pooblaščene inštitucije.

Vzorčenje odpadkov

Vzorčenje odpadkov se praviloma (razen pri oceni kakovosti trdnega goriva) izvaja po standardu SIST EN 14899: 2006 in pripadajočih tehničnih poročilih CEN/TR 15310: 2007 od 1 do 5. To so zelo obsežna navodila, kjer so navedeni natančni postopki in metode vzorčenja, vzorčevalna oprema, hranjenje vzorcev, transport itd.

Posebno problematično je vzorčiti zelo heterogene odpadke, kot so npr. komunalni in gradbeni odpadki, saj mora biti rezultat vsakega vzorčenja odvzeti reprezentativni vzorec. To pomeni, da mora imeti odvzeti vzorec enako sestavo, kot je povprečna sestava celotne količine odpadka.

Kontaminacija vzorcev odpadkov že pri samem vzorčenju ali transportu vzorcev ni tako vprašljiva kot pri drugih vzorcih iz okolja (voda, zrak, zemlja), vsekakor pa moramo biti pazljivi pri uporabljeni opremi za vzorčenje (lopatke, sesalne palice itd.) in embalaži za vzorce. Vzorec, ki ga predamo v laboratorij (laboratorijski vzorec), hranimo v zaprtih posodah v temnem in hladnem prostoru. Vzorec odpadkov z visokim deležem biološko razgradljivih organskih snovi je treba do analize zamrzniti.

Vedeti moramo, da je postopek vzorčenja odpadka zelo pomembna faza, saj je od nje odvisna pravilnost vseh nadaljnjih postopkov izdelave ocene!

Priprava vzorcev

Iz laboratorijskega vzorca odpadkov je treba pripraviti testne vzorce za izvedbo analiz posameznih parametrov. To je pogosto večstopenjski postopek, ki je definiran v standardih.

Za vsak posamezen laboratorijski vzorec odpadkov (določena vrsta odpadkov z določenim obsegom preiskav) je treba izdelati načrt priprave testnih vzorcev iz laboratorijskega. Pri pripravi testnih vzorcev iz laboratorijskega vzorca odpadka moramo upoštevati naslednje cilje:

 

  • vsak testni vzorec mora biti čim bolj reprezentativen odraz laboratorijskega vzorca,
  • količina in lastnosti (velikost delcev, vsebnost vode itd.) pripravljenega testnega vzorca mora ustrezati zahtevam uporabljene analizne metode,
  • v procesu priprave ne smemo izgubljati analita in ne kontaminirati vzorca.

 

Dodaj odgovor