fbpx

Prijava v portal: 

Odgovori na vaša vprašanja – avg. 2015

ODGOVOR:

Glede na vsebino vprašanja, ki se sicer nanaša na izvedbo selekcijskega postopka, sklepamo, da je bistvo vprašanja pravzaprav, ali je potrebna javna objava prostih delovnih mest ali pa je mogoče podaljšati delovno razmerje zaradi podaljšanja projekta brez posebnega postopka, le s sklenitvijo aneksa h pogodbi o zaposlitvi.

V zvezi s podaljšanjem pogodbe o zaposlitvi zaposlenim, ki delajo na projektu, je treba upoštevati, da imajo ti zaposleni sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas, in sicer iz razloga, ki ga določa ZDR-1, to je čas zaposlitve za čas trajanja projekta.

ZDR-1 namreč v 54. členu določa primere, ko je možno skleniti pogodbo o zaposlitvi za določen čas, med njimi tudi za pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano. V 55. členu pa ZDR-1 določa, da delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti, razen v primerih, ki jih določa zakon, ter v primerih iz druge, četrte, pete, šeste in štirinajste alineje prvega odstavka 54. člena ZDR-1. Za isto delo se šteje delo na delovnem mestu oziroma vrsti dela, ki se dejansko opravlja po določeni sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za določen čas.  Ne glede na omejitev iz drugega odstavka 55. člena se lahko v primeru, ko gre za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za izvedbo dela, ki je projektno organizirano, pogodba o zaposlitvi za določen čas sklene za obdobje, daljše od dveh let, če projekt traja več kot dve leti in če se pogodba o zaposlitvi sklene za ves čas trajanja projekta.

Glede vprašanja o možnosti in načinu podaljšanja delovnega razmerja zaposlenim za določen čas za delo na projektu do konca podaljšanega projekta iz razloga, ker je bil podaljšan projekt, je treba upoštevati naslednje:

  • če je čas trajanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas določen s koledarskim rokom oziroma s konkretnim datumom, je treba glede na ureditev v ZDR-1 podaljšanje izpeljati z novo pogodbo o zaposlitvi za določen čas,
  • če pa je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena z opisnim rokom (na primer: za čas trajanje projekta), potem pa že ta pogodba traja do zaključka podaljšanega projekta in ni potrebna nova pogodba.

Glede objave prostih delovnih mest za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas za obdobje podaljšanega projekta, pa je treba upoštevati določbe 26. člena ZDR-1, ki določa primere, ko ni potrebna javna objava.

Po pregledu vsebine 26. člena je možno ugotoviti, da ta člen ne daje podlage za sklepanje, da javna objava za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za čas podaljšanega projekta, ni potrebna.

V zvezi s tem stališčem je treba povedati tudi, da tako stališče zastopa tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

VPRAŠANJE:

Od 15. 1. 2015 do 27. 8. 2015 imamo zaposleno pripravnico, ki ji pripada dopust za celo leto  v višini 23 dni.
Ker zaposlitev traja 7 mesecev in 12 dni, sem v dilemi, kako ji izračunati sorazmerni del. Ali se dopust/mesec (1,92 dni) množi s 7 meseci ali kaj več?

ODGOVOR
Za izračun sorazmernega dopusta se vzamejo samo dopolnjeni meseci dela, v vašem primeru je to 7 mesecev. Delavki torej pripada 7/12 celotnega dopusta, to je 13 dni.

Dodaj odgovor