fbpx

Prijava v portal: 

Pet internih aktov, na katere delodajalci ne smete pozabiti

image_pdfimage_print

 

Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem

 

 

 

 

 

 

2. IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO VEGANJA

PRAVNA PODLAGA: 17. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)  

VSEBINA: Vsak delodajalec mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki, ki glede na vrsto in obseg dejavnosti vsebuje zlasti načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov, načrt in postopke za izvedbo ukrepov v primerih neposredne nevarnosti in opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb delodajalca in delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. V izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela. 

3. PRAVILNIK O PREPREČEVANJU, ODPRAVLJANJU IN OBVLADOVANJU PRIMEROV NASILJA, TRPINČENJA, NADLEGOVANJA IN DRUGIH OBLIK PSIHOSOCIALNEGA TVEGANJA NA DELOVNIH MESTIH

PRAVNA PODLAGA: 24. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in 45. člen Zakona o delovnih razmerjih  

VSEBINA: Vsak delodajalec je dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu. Med temi ukrepi je npr. opredelitev pozitivnih ravnanj – pravil o preventivi in usmeritvah na področju odkrivanja in preprečevanja nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu (»mobbinga«) pa tudi sprejetje splošnega akta, v katerem so določeni postopki za odpravo posledic nadlegovanja in trpinčenja ter sankcije za tiste, ki bi zgoraj navedena pravila kršili (disciplinski postopek, možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi ipd.). Prav tako mora delodajalec v skladu z določili ZVZD-1 sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.

4. PRAVILNIK O PREPOVEDI IN UGOTAVLJANJU DELA POD VPLIVOM ALKOHOLA, DROG IN DRUGIH PREPOVEDANIH SUBSTANC

PRAVNA PODLAGA: 51. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) 

VSEBINA: Delavci ne smejo delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. Način in postopek ugotavljanja takšnega stanja ali dela delavcev morajo delodajalci določiti z internim aktom. Vsak delodajalec mora delavca, za katerega ugotovi, da je delal ali bil na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc odstraniti z dela.

5. PRAVILNIK O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

PRAVNA PODLAGA: 4. in 5. odstavek 7. člena in 2. odstavek 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) 

VSEBINA: Vsi delodajalci so tudi upravljavci osebnih podatkov, saj morajo voditi evidence z osebnimi podatki že na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Zato morajo vsi delodajalci poskrbeti tudi za zavarovanje osebnih podatkov, kar obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov. Upravljavci osebnih podatkov (tudi delodajalci) morajo v svojih aktih predpisati postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov ter določiti osebe, ki so odgovorne za določene zbirke osebnih podatkov, in osebe, ki lahko zaradi narave njihovega dela obdelujejo določene osebne podatke. Akt morajo sprejeti vsi upravljavci osebnih podatkov iz javnega sektorja, notarji, odvetniki, detektivi, izvršitelji, izvajalci zasebnega varovanja, zasebni zdravstveni delavci, izvajalci zdravstvenih storitev ter za upravljavce osebnih podatkov, ki vodijo zbirke, ki vsebujejo občutljive osebne podatke in je obdelava občutljivih osebnih podatkov del njihove registrirane dejavnosti ter vsi delodajalci s 50 ali več zaposlenimi delavci, ne glede na dejavnost, ki jo izvajajo.

Dodaj odgovor