fbpx

Prijava v portal: 

Pomembne zakonodajne novosti na področju ravnanja z odpadki

 

Zakonsko podlago za ravnanje z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (v nadaljevanju: OPBA) predstavljajo in urejajo:

 • Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Ur. l. RS, št. 3/2010),
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Ur. l. RS, št. 64/2012),
 • Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Ur. l. RS, št. 93/2012),
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Ur.l. RS, št. 103/2015),
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Ur. l. RS, št. 32/2006) in spremembe uredbe (Ur. l. RS, št. 65/2006, 78/2008, 19/2010).

Podlagi za sprejem zgoraj navedene zakonodaje pa sta tudi:

 • Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo),
 • Direktiva 2006/66/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS (Ul. L. št. 266 z dne 26. 9. 2006, str. 1; zadnjič spremenjeno z Direktivo 2008/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o spremembi Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih  glede dajanja na trg prenosnih baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo kadmij, namenjenih za brezžično električno orodje, in gumbastih celic z nizko vsebnostjo živega srebra ter o razveljavitvi Odločbe Komisije 2009/603/ES (UL L št. 329 z dne 10.12.2013, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/66/ES).

Navedena zakonodaja narekuje odgovornosti pri dajanju baterij in akumulatorjev v promet kot tudi pri ravnanju z njimi, ko te postanejo odpadek. Njene določbe se uporablja za vse vrste baterij in akumulatorjev, ne glede na njihovo obliko, velikost, težo, sestavo ali uporabo.

Uredba pa ne posega v izvajanje predpisov iz področja izrabljenih motornih vozil in odpadne električne in elektronske opreme.

Določila uredbe se glede financiranja zbiranja, obdelave in recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev, zbranih v skladu s to uredbo, uporablja za vse odpadne baterije in akumulatorje, ne glede na datum njihovega dajanja na trg.

Uredbe se ne uporablja za baterije in akumulatorje v:

•             opremi, ki je povezana z zaščito bistvenih varnostnih interesov države, orožja, streliva in vojaškega materiala, razen za proizvode, ki niso predvideni za izrecno vojaške namene;

•             opremi, namenjeni za uporabo v vesolju.

Baterije in akumulatorje navedena uredba deli v tri segmente, in sicer:

 • prenosne baterije in akumulatorje,
 • industrijske baterije in akumulatorje ter
 • avtomobilske baterije in akumulatorje.

Osnovna pravila ravnanja določa Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (v nadaljevanju: uredba). Ta uredba zaradi izboljšanja okolju prijaznega delovanja baterij in akumulatorjev ter okoljevarstveno učinkovitega ravnanja vseh, ki so vključeni v življenjski krog baterij in akumulatorjev, od proizvajalcev in distributerjev do njihovih končnih uporabnikov in zlasti tistih udeležencev, ki neposredno sodelujejo pri obdelavi in recikliranju odpadnih baterij in akumulatorjev, določa:

 • pravila za dajanje baterij in akumulatorjev na trg, zlasti še prepoved dajanja na trg baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo nevarne snovi. Tako je z zadnjo spremembo Uredbe spremenjena prepoved dajanja na trg in sicer je prepovedano:
 • dajanje na trg baterij in akumulatorjev (v nadaljevanju: BA), ki vsebujejo :
  • več kot 0,0005% živega srebra glede na celotno maso in
  • več kot 0,002% kadmija glede na celotno maso (za PBA)

Obe omejitvi veljata tudi za gumbaste celice in pa za prenosne baterije in akumulatorje (v nadaljevanju:PBA) namenjene za brezžično električno orodje, za katere prepoved do sedaj ni veljala. Omejitvi veljata tako za BA in PBA vgrajene v naprave in ločeno dane na trg.

Za gumbaste celice, ki vsebujejo več kot 0,0005 % in manj kot 2% živega srebra glede na celotno maso, in so bile dane v promet pred uveljavitvijo te Uredbe velja, da se jih lahko trži do odprodaje zalog.

Za PBA, ki so namenjene za električno orodje in ki vsebujejo več kot 0,002% kadmija glede na celotno maso, ter so dane v promet do 31.12.2016, se lahko tržijo do odprodaje zalog.

Na zahtevo pristojnega inšpektorja, za uvožene BA, mora dokumentacijo o izpolnjevanju zahtev iz 5. čl. Uredbe, zagotoviti proizvajalec, ki jih pridobi od izvornega proizvajalca. Dokumentacija vsebuje podatke o tem, da BA in PBA izpolnjujejo zahteve za dajanje na trg (ne presegajo mejnih vrednosti).

 • posebna pravila za zbiranje, obdelavo, recikliranje in odstranjevanje odpadnih baterij in akumulatorjev na področju ravnanja z odpadki.

Na podlagi zgoraj navedene zakonodaje imajo odgovornost za ravnanje z odpadnimi baterijami proizvajalci, izvorni proizvajalci ali uvozniki, ki prvi v Republiki Sloveniji dajejo na trg baterije in akumulatorje . Ti morajo zagotavljati sistem ravnanja (tako finančno kot operativno) z baterijami in akumulatorji. To lahko storijo preko individualnega ali skupnega načrta. Vsak proizvajalec mora poskrbeti za vpis med proizvajalce baterij in akumulatorjev na Ministrstvu RS za okolje in prostor, Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki ga na podlagi popolne vloge vpiše v evidenco. Na podlagi zahteve proizvajalca mu ARSO izda izpisek iz evidence proizvajalcev BA.

V evidenco je posamezni proizvajalec lahko vpisan samo enkrat.

Proizvajalec se v evidenco vpiše na podlagi prijave, ki mora poleg osnovnih podatkov vsebovati tudi:

 • navedbo blagovne znamke (kadar obstaja)
 • priložiti izjavo, da so podatki točni in resnični

Se nadaljuje v priročnikuRavnanje z odpadki po zakonodaji 2015

Dodaj odgovor