fbpx

Prijava v portal: 

Poročanje podatkov za osebe v delovnem razmerju

Podatki se sporočajo ob vsakem izplačilu dohodka iz delovnega razmerja, od katerega so obračunani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, hkrati s poročanjem o dohodku oziroma obračunu prispevkov v obračunu davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja (v nadaljevanju: REK-1 obrazec).

 

Dajalci podatkov so delodajalci, ki so plačniki davka in imajo v skladu z določbami 32. člena ZMEPIZ-1 dolžnost posredovanja podatkov potrebnih za oblikovanje prijave podatkov o osnovah, ter sprememb teh podatkov (v nadaljevanju: delodajalci). Podatki se sporočajo za prejemnike dohodkov, ki so v zavarovanje vključeni kot delavci v delovnem razmerju (v nadaljevanju: delavci).

V 107. členu ZMEPIZ-1 je določeno prehodno obdobje za vlaganje prijav o osnovah za delavce, in sicer do 31. 12. 2016. V prehodnem obdobju so delodajalci še vedno zavezanci za vlaganje prijav o osnovah, hkrati pa morajo tudi na predloženih REK-1 obrazcih za dohodke, ki se nanašajo na obdobje po 1. 1. 2016 sporočati podatke, potrebne za oblikovanje pokojninske osnove. Navedeno pomeni, da se na predloženih REK-1 obrazcih za dohodke iz delovnega razmerja, ki se nanašajo na obdobje pred 1. 1. 2016 (ne glede na datum izplačila!) podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in spremembe teh podatkov NE izpolnjujejo. Za te podatke so dajalci podatkov še vedno delodajalci.

Za obdobja po 1. 1. 2017 pa preneha status delodajalcev kot zavezancev za prijavo podatkov o osnovah. Uvaja se nov način pridobivanja teh podatkov, in sicer tako, da se podatki, potrebni za oblikovanje pokojninske osnove, sporočijo na REK-1 obrazcih, ki se posredujejo na FURS, ta pa jih posreduje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki na podlagi teh podatkov oblikuje prijavo podatkov o osnovah. Podatki se posredujejo v skladu s Pravilnikom o posredovanju podatkov Finančne uprave Republike Slovenije in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in uporabi teh podatkov.

Ne glede na prvi odstavek 107. člena ZMEPIZ-1 pa so delodajalci oziroma stečajni ali likvidacijski upravitelji tudi po 30. aprilu 2017 dolžni posredovati podatke oziroma spremembe podatkov, ki se nanašajo na obdobja do 31. decembra 2016, če jih niso posredovali oziroma niso bili posredovani v rokih po tem zakonu.

Vir: Pojasnilo FURS

Dodaj odgovor