fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Prenos podjetja na ožjega družinskega člana, ki ga ureja ZGD-1G (2)

Prenos podjetja, ki ga ureja ZGD-1G, pomeni prenos podjetja samostojnega podjetnika na njegove družinske člane in z njim ožje povezane osebe. Zakon našteva, da so te osebe ožji družinski člani in z njim povezane osebe, kot so: zakonec ali oseba s katero podjetnik živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti (istospolna skupnost, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, vnuki, bratje, sestre).

Namen zakona je, da omogoči podjetniku, da z univerzalnim pravnim nasledstvom prenese podjetje na svoje najožje družinske člane. V primeru, da podjetnik umre, lahko podjetnikov dedič, ki nadaljuje zapustnikovo podjetje, v firmi še naprej uporablja priimek in ime zapustnika. Na podjetnikovega dediča preidejo podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti v zvezi s podjetjem kot univerzalnega pravnega naslednika. S prenosom podjetja na podjetnika prevzemnika se z univerzalnim pravnim nasledstvom na prevzemnika prenesejo vse pravice in obveznosti ter sredstva, ki tvorijo podjetje. Sklenjene pogodbe veljajo tudi po prenosu in jih ni potrebno sklepati na novo.

Podjetje med prenosom nemoteno posluje in s prenosom na obračunski dan, na prevzemnika preidejo podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. Dan prenosa podjetja je bilančni presečni dan, na katerega podjetnik sestavi računovodske izkaze podjetja, ki se prenaša.

Za prenos podjetja je potrebno vedeti naslednje:

  • ne prenaša se osebno premoženje podjetnika, ki ni namenjeno opravljanju dejavnosti,
  • prenos je možen le na ožje družinske člane,
  • samostojni podjetnik, kot subjekt preneha,
  • po izvršenem prenosu podjetnikovo premoženje ostane nespremenjeno – zaposleni v podjetju prevzemniku nadaljujejo z dejavnostjo in
  • prevzemnik je univerzalni pravni naslednik in vstopi v vsa pravna razmerja podjetnika (pravice, obveznosti, odgovornosti).

Druga bistvena sprememba pri prenosu podjetja je, da podjetje med prenosom nemoteno posluje s prenosom na obračunski dan in na prevzemnika pride podjetje podjetnika in pravice in obveznosti v zvezi s podjetjem. Bilančni presečni dan je dan, ko podjetnik sestavi računovodske izkaze, ki jih prenaša  na prenosnika (dediča). Obstaja tudi možno delnega prenosa podjetja na podjetnika prevzemnika.

S prenosom podjetja je treba vedeti:

  • prenos osebnega premoženja podjetnika, ki je namenjeno pridobitni dejavnosti,
  • prenos je možen le na ožje družinske člane,
  • iz enovite premoženjske bilance se izloči del premoženja, ki je namenjen za opravljanje pridobitne dejavnosti,
  • podjetnikovo premoženje ostane nespremenjeno in to pomeni, da premoženje in zaposleni v podjetju nadaljujejo z dejavnostjo pri podjetju prevzemniku.

Pomen prenosa, ki ga ureja ZGD-1G, pomeni prenos podjetja samostojnega podjetnika na njegove družinske člane in z njim ožje povezane osebe. Zakon našteva, da so te osebe ožji družinski člani in z njemu povezane osebe, kot so: zakonec ali oseba s katero podjetnik živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti (istospolna skupnost, otroki, posvojenci, starši, posvojitelji, vnuki, bratje, sestre).

Namen zakona je, da omogoči podjetniku, da z univerzalnim pravnim nasledstvom prenese podjetje na svoje najožje družinske člane. V primeru, da podjetnik umre, lahko podjetnikov dedič, ki nadaljuje zapustnikovo podjetje, v firmi še naprej uporablja priimek in ime zapustnika. Na podjetnikovega dediča preidejo podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti v zvezi s podjetjem. S prenosom podjetja na podjetnika prevzemnika, se z univerzalnim pravnim nasledstvom na prevzemnika prenesejo vse pravice in obveznosti ter sredstva, ki tvorijo podjetje. Sklenjene pogodbe veljajo tudi po prenosu in jih ni potrebno sklepati na novo.

Podjetje med prenosom nemoteno posluje in s prenosom na obračunski dan na prevzemnika preidejo podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. Dan prenosa podjetja je bilančni presečni dan na katerega podjetnik sestavi računovodske izkaze podjetja, ki se prenaša.

V pogodbi se navede, da podjetnik preneha opravljati dejavnost z dnem vpisa prenosa podjetja v Poslovni register Slovenije in da z dnem vpisa prenosa podjetja v Poslovni register Slovenije dosedanjim zastopnikom podjetja tako prenehajo pooblastila za zastopanje in vodenje. Pogodba mora biti podpisana s strani obeh strank in mora biti sestavljena v zahtevani notarski obliki.

Dodaj odgovor