fbpx

Prijava v portal: 

Spremembe DDV od 1. januarja 2015

 

Posebna bo tudi ureditev za davčne zavezance, ki opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci in jih opravljajo:

a) davčni zavezanci, ki nimajo sedeža znotraj EU, 

b) davčni zavezanci v državi članici EU, vendar ne v državi članici potrošnje,

Pod a) omogoča davčnim zavezancem, s sedežem zunaj EU, ki opravljajo te storitve, osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež ali stalno prebivališče v državi članici EU, da se jim ni potrebno registrirati v vsaki državi članici potrošnje, ampak se registrirajo za uporabo le v eni državi članici. V tej državi članici identifikacije predlagajo obračun DDV, kjer za vsako članico potrošnje navedejo, kakšna je obveznost iz naslova DDV v zvezi z zadevnimi storitvami.

Pod b) davčni zavezanci, ki imajo sedež ali poslovno enoto v državi članici EU, vendar ne v državi članici, v kateri opravljajo vse omenjene storitve osebam, ki niso davčni zavezanci, da za te storitve obračunajo DDV prek spletnega portala v državi članici EU, v kateri so identificirani za namene DDV.

Spremembe bodo na področju popravkov davčne osnove pri insolventnih postopkih – upniki ne bodo nosili bremena DDV za terjatve, ki bodo ostale neplačane.

Davčni zavezanec v prisilni poravnavi ali stečajnem postopku bo moral poleg rednega obračuna DDV,  ki ga mora predložiti ob dokončanju insolventnih postopkov, predložiti tudi dodatni obračun DDV za popravke odbitka DDV v insolventnih postopkih, v katerem bo moral izkazati podatke o obveznosti DDV iz popravka odbitka DDV,  ki ga je davčni zavezanec dolžan ugotoviti. Obračun DDV za popravke odbitka bo treba predložiti v istem roku, kot je predpisan za predložitev rednega obračuna DDV. Obveznosti za DDV se bodo poplačale iz razdelitvene mase, medtem se bodo obveznosti DDV iz redne dejavnosti poplačale iz stroškov insolventnega postopka.

Davčni zavezanec lahko zmanjša znesek obračunanega DDV v insolventnih postopkih na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o ustavitvi izvršilnega postopka iz katerega je razvidno, da terjatev ne bo poplačana v celoti. Na začetku insolventnih postopkov se fiktivno pripozna, da je obseg poplačila terjatev dvomljiv (priznane terjatve) in zato lahko neporavnane terjatve iz naslova DDV bremenijo državo v celoti. Ko je končan insolventni postopek se mora vzpostaviti nova obveznost za plačilo DDV državi. To ne velja, če so terjatve prerekane s strani upraviteljev prisilne poravnave ali stečaja.

Če davčni zavezanec ne izkoristi možnosti popravka obračunanega DDV že na začetku insolventnih postopkov, lahko to storijo na koncu zaključenih postopkih na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o končanem insolventnem postopku.

V primerih prenehanja dolžnika lahko davčni zavezanec popravi obračunani DDV in zmanjša davčno osnovo, če je dolžnik izbrisan iz sodnega registra. Upnik lahko zmanjša obračunani DDV na podlagi izbrisa dolžnika iz sodnega ali drugih registrov, če je opravil vsa dejanja, ki bi jih opravil s skrbnostjo dober gospodarstvenik.

Tuji davčni zavezanec, ki bo opravljaj občasni mednarodni prevoz potnikov preko ozemlja Republike Slovenije, se bo moral identificirati za namene DDV z zahtevkom, ki ga bo predložil carinskemu organu v elektronski obliki. Davčno številko in identifikacijsko številko za DDV bo prejel tuj davčni zavezanec najpozneje v osmih dneh od dneva, ko bo poslal zahtevek  v elektronski obliki. Z a vse opravljene prevoze bo moral davčni zavezanec oddati letni obračun DDV.

 
Dodaj odgovor