fbpx

Prijava v portal: 

Spremembe ZGD-1I na računovodstvo in oblikovanje kapitala

POGOJ ZA RAZVRSTITEV DRUŽBE V VIŠJO OBLIKO: če vsaj dva kriterija v dveh zaporednih letih presežeta določeno stanje, se razvrstijo družbe v višjo obliko družbe !

Kot velike družbe se obravnavajo tudi:

     – borza vrednostnih papirjev,

     – banke, zavarovalnice, družbe s katerih vrednostnimi papirji se trguje ne organiziranem     

       trgu vrednostnih papirjev in so zavezane h konsolidaciji.

Izbrisi gospodarske družbe iz poslovanja so v pristojnosti registrskih sodišč. Sodišča izvedejo postopek izbrisa, če ima gospodarska družba prijavljen poslovni naslov na naslovu lastnika objekta (ZGD-1H), ki za to ni dal soglasja. Postopek izbrisa se ne uvede po uradni dolžnosti, ampak vedno na predlog upravičenega predlagatelja.

 AJPES je registrski program za samostojne podjetnike (s. p), katerega se izbriše iz poslovnega registra, če na podlagi lastnika objekta ugotovi, da je s. p. vpisal naslov objekta, katerega lastnik je oseba, ki podjetniku ni dala dovoljenja poslovanja na dotičnem naslovu.

Konsolidiranje ni več možno po SRS, ampak družbe morajo upoštevati MSRP.

Pravila konsolidiranja so usklajena z direktivami in uredbami EU.  Obveze konsolidiranja so za velike skupine (če se prihodki in aktiva povečajo za 20 %). Za leto 2015 še velja za srednja velika podjetja. Izvzeta so mala in srednja podjetja (razen, če je ena od povezanih oseb javnega značaja) – potem je potrebna konsolidacija.

    

Revidiranje je obvezno za vse družbe, ki so srednje, velike oziroma male družbe, katerih vrednostni papirji trgujejo na borzi. Revidiranje opravi REVIZOR.

Preiskava je obvezna za male kapitalske družbe, ki pri pripoznanju merijo OOS po revalorizirani vrednosti (bivši model prevrednotenja) ali vrednotijo finančne inštrumente, za vrednostne papirje (netržni papirji) – model nabavne vrednosti in niso objavljene cene na organiziranem trgu.

Roki za preiskavo so isti, kot za revizijo – izvedena mora biti v 6 mesecih in oddana za namene javne objave v 8 mesecih po koncu poslovnega leta, ko se odda letno poročilo za javno objavo.

Poročanje za namene državne statistike: družbe zavezane k reviziji ali preiskavi bodo ob oddaji letnih poročil za namene javne objave morale popraviti podatke iz računovodskih izkazov, v kolikor so se ti spremenili po opravljeni reviziji oz. preiskavi. Sedaj so se popravki objavili ob objavi podatkov v naslednjem letu.

Splošna pravila vrednotenja premoženja – upošteva se načelo po nakupni (izvirni) vrednosti oziroma po proizvajalnih stroških. Družbe, ki izkazujejo zemljišča, zgradbe, naložbene nepremičnine ter finančne inštrumente po revalorizirani vrednosti, so podvržene reviziji/preiskavi letnih računovodskih poročil.

Po novem velja poseben režim za razkrivanja poslovanja mikro družb ob pogoju, da računovodskih postavk ne vrednotijo po pošteni vrednosti in drugih pogojih (ne velja za družbe v sistemu holdinga). Razriti je potrebno: metode vrednotenja, odpise premoženja in obveznosti, tožbe, odškodnine, garancije, zavarovanja ipd.  

Mikro in majhne družbe morajo v internih aktih sprejeti odločitev, da ne bodo vodile evidenc odloženih davkov (glede na davčno nepriznane prihodke in odhodke; oslabitve terjatev, rezervacije, okrepitve OS ipd.) ter da ne bodo oblikovale rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.

Po novem se bilančni dobiček izračuna iz naslednjih postavk:

znesek čistega dobička tekočega leta + čisti dobiček iz prejšnjih let + rezerve iz dobička (po sklepu uprave gospodarske družbe najprej porabljen za povečanje rezerv – zakonske rezerve, rezerve za lastne delnice in lastne deleže, statutarne rezerve ter po odločitvi nadzornega sveta še druge rezerve) – (minus) dolgoročno odloženi stroški razvijanja na bilančno presečni dan (evidentirani med neopredmetenimi sredstvi).

Dodaj odgovor