fbpx

Prijava v portal: 

Svetovalna rubrika

 

Odgovor svetovalke Karin Elena Sánchez: Draga Rafaela, najprej iskrene čestitke k skorajšnji novi službi. Vesela sem, da odgovorno razmišljate in se želite na razgovor – pogajanja temeljito pripraviti. Tako razmišljajo vsi uspešni pogajalci, saj je skrbna priprava najpomembnejši temelj za učinkovita pogajanja.

Torej, kje začeti? O čem se boste sploh pogajali? Moj predlog je, da najprej zaprosite za predlog pogodbe. Ker gre za manjše podjetje, pogodba gotovo ne bo tipska v smislu vzemi ali pusti, zato tudi imate možnost pogajanj. O čem se boste pogajali in kaj vse mora po Zakonu o delovnih razmerjih vsebovati pogodba o zaposlitvi, ki se praviloma sklepa za nedoločen čas, za 40 ur tedensko, navajam v nadaljevanju: 

 

 • podatke o pogodbenih strankah,
 • datum nastopa dela,
 • naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom nalo in pristojnosti/odgovornosti,
 • kraj opravljanja dela,
 • čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi,
 • določilo ali gre pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,
 • določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,
 • določilo o znesku osnovne plače delavca v EUR, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ter o morebitnih drugih plačilih,
 • določilo o drugih sestavinah plače delavca, o plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,
 • določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
 • dolžino odpovednih rokov,
 • navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca, oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca,
 • druge pravice in obveznosti v primerih, ki jih določa zakon.

 

Pri tem je pomembno, da je plača v bruto znesku in v primeru, da delavcu pripada tudi dodatek za delovno uspešnost (ali variabilni, stimulativni del plače), mora biti v pogodbi natančno navedeno, kateri so kriteriji za ugotavljanje delovne uspešnosti, kakšno je plačilo (bruto znesek) in v katerih rokih se bo dodatek na delovno uspešnost izplačeval.

V pogodbo sodi tudi dodatek na delovno dobo, povračilo stroškov za  prihod na delo in v času opravljanja dela (prevozni stroški, dnevnice ..).

Sklepam, da večina navedenih elementov ne bo predmet pogajanj, utegnete pa se pogajati o višini osnovne plače, načinu plačila in višini variabilnega dela, uporabi službenega vozila v zasebne namene, številu dni letnega dopusta in morda tudi razporejanju delovnega časa (če gre tudi za terensko delo) ter morebitnem plačilu nadur (ali celo njihovem koriščenju).

Predlagam, da si za vse navedene elemente, ki so za vas pomembni, pripravite robne pogoje (maksimum – najbolj želeni rezultat, minimum – za vas še sprejemljivo), pri čemer se predhodno seznanite z delovno zakonodajo; s kolektivno pogodbo za vašo dejavnost, da bodo vaša pričakovanja v skladu z zakoni. Poleg tega je tudi pomembno, da raziščete, kakšna je povprečna osnovna plača za delovno mesto, za katerega se pogajate.

Kaj je še pomembno? Da razmislite, kateri od navedenih elementov je za vas najpomembnejši. Skratka, postavite si prioritete – pri teh elementih boste pripravljeni manj popustiti kot pri drugih. Če želite, da so pogajanja uspešna, je potrebno upoštevati interese obeh strani. Pogajanja so namreč smiselna takrat, kadar obe strani s pogajanji pridobita več, kot bi, če se sploh ne bi pogajali. Ob tem upoštevajte še vsaj naslednja načela (Harvardske metode načelnih pogajanj): 1. Ločite predmet/vsebino pogajanj od ljudi, s katerimi se pogajate. 2. Osredotočite se na interese, ne na stališča. 3. Iščite možnosti v obojestransko korist. 4. Vztrajajte pri objektivnih merilih.

In še nekaj: Nikoli ne recite, da ni problema. Če boste npr. popustili pri plači, manjšo plačo zabarantajte za kak dan dopusta ali obratno. Predvsem pa imejte v mislih, kaj je vaš cilj ob hkratnem upoštevanju druge strani. Bistvo je, da ohranite odnos, da se boste dogovorili o vsem, kar je bistveno in da bosta na koncu zadovoljni obe straní. Le tako je veliko bolj verjetno, da boste tudi učinkovito delali skupaj. Veliko uspeha vam želim!

Karin Elena Sánchez

Naši svetovalki lahko zastavite vprašanja s področja vodenja in motiviranja sodelavcev, timskega dela, mentorstva, vodenja skupin (veščin moderiranja), prodajnih in pogajalskih veščin, strateškega načrtovanja, ustvarjalnosti, projektnega vodenja, medosebne in medkulturne komunikacije, javnega nastopanja,  medosebnih odnosov in odnosov na delovnem mestu, stresa na delovnem mestu, načrtovanja kariere, razvoja človeških virov, kompetenčnih modelov, organizacijske klime, čustvene pismenosti, vodenja sestankov, coachinga, organizacije časa ….

Vaše vprašanje, v katerem čim bolj natančno in podrobno predstavite, kaj vas zanima ter vprašanje opremite z ustreznimi podatki (v obsegu najmanj pol in največ ene A4 strani) pošljite na: [email protected]. 

Na vaša vprašanja odgovarja:

Karin Elena Sánchez, univerzitetna diplomirana ekonomistka, mednarodna licenčna NLP trenerka in NLP mojster coach, trenerka SDI, izobraževalna trenerka, predavateljica, osebni in poslovni coach, podjetniška in družinska svetovalka, moderatorka skupinskih procesov. Pripravlja magistrsko nalogo s področja coachinga in ustvarjalnosti. Ima štirinajst let vodstvenih izkušenj s področja trženja in prodaje, projektnega vodenja (vodja kadrov in prodaje, direktorica trženja, izobraževalna trenerka in vodja projektov), že dvajset leta dela na področju  izobraževanja mladine in odraslih. Podjetjem, organizacijam, skupinam, družinam in posameznikom pomagam, da v večji meri izkoristijo svoje potenciale, povečajo svojo učinkovitost ter ustvarjalnost, dosegajo vredne cilje ter so na temelju ustvarjenega ravnotežja  bolj zadovoljni v službi in doma. 

  

KAETRIDA

Poslovno svetovanje, izobraževanje in moderiranje 

Karin Elena Sánchez s.p. 

Marčenkova ulica 13 

SI-1000 Ljubljana

Tel: 01 521 22 01

[email protected]

Dodaj odgovor