fbpx

Prijava v portal: 

Ukrepi za učinkovito ravnanje z odpadki

 

Cilji, ki jih je podjetje želelo z uvedbo ukrepov doseči z namenom preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov v podjetju, so:

 

 • odpadke iz dejavnosti se v celoti zbira ločeno po vrsti;
 • delovni proces se organizira tako, da se poskuša preprečevati količino odpadkov, ki nastajajo;
 • razmejiti je treba tok odpadkov, da ne prihaja do mešanja nevarnih in nenevarnih odpadkov (dosledno izvajanje zahtev glede ločenega zbiranja).

 

Osnovni tehnični in organizacijski ukrepi, ki so jih izvedli za znižanje količine in volumna odpadkov, so bili:

 

 • vsi zaposleni so dobili zahtevo, da se vse odpadke ločeno zbira v namenskih posodah takoj po nastanku;
 • da se nevarne odpadke na izvoru evidentira (določi se vrsto odpadka) ter zbira ločeno po vrstah odpadkov v vnaprej označene zabojnike, da se prepreči onesnaženje nenevarnih odpadkov z nevarnimi snovmi;
 • odpadke, ki so lahko sekundarne surovine, se oddaja pooblaščenim zbiralcem sekundarnih surovin za nadaljnjo predelavo.

 

Operativni ukrepi, ki so jih uvedli, so bili naslednji:

 

 • postavitev primernega števila zabojnikov za odpadke na t. i. centralne točke;
 • označevanje posod za odpadke z nazivom odpadka in klasifikacijskimi številkami (tabla ali nalepka, na vidnem mestu);
 • usposabljanje zaposlenih v smislu ustreznega ravnanja z odpadki;
 • redno praznjenje zabojnikov za odpadke;
 • pravočasna sklenitev pogodb (obnova po preteku pogodbe) o predaji odpadkov s pooblaščenimi podjetji za prevzem in prevoz tovrstnih odpadkov;
 • bolj primerna označitev prostora s posodo za zbiranje odpadnih strojnih emulzij. Prostor mora biti dvignjen od nivoja tal in ograjen, mora imeti lovilno posodo ter omogočati dobro stabilnost postavljenih posod in nemoten prevzem;
 • vodenje evidence o nastanku in predaji odpadkov za vse vrste odpadkov.

 

Sklop Način izvedbe Rok izvedbe
Posode za zbiranje odpadkov v upravno pisarniškem delu in prostoru za počitek
 • Za iz upravnega in pisarniškega dela ter v prostoru za počitek se postavi:
 • posodo za mešane komunalne odpadke,
 • posodo za plastiko,
 • posodo za papir in karton,
 • posodo za biološke razgradljive odpadke.
 • Vzpostavi se t. i. centralno točko – postavi se podstavek in posode za zbiranje navedenih vrst odpadkov, ki se jih potem prazni v ustrezne posode izvajalca javne službe, ki so postavljene ob objektu na zunanjih površinah.
februar 2014
Posode za zbiranje odpadkov v proizvodnem delu objekta
 • Za zbiranje odpadkov v sklopu proizvodnega dela se v vsakem prostoru smiselno in na mesto, da ne ovira delovnega procesa, postavi:
 • posodo za zbiranje absorbentov ipd.,
 • posodo za plastično embalažo,
 • posodo za kovinsko embalažo.
 • Vzpostavi se t. i. centralno točko – postavi se posode za zbiranje navedenih vrst odpadkov, ki se jih potem prazni v ustrezne posode, iz katerih se te odpadke predaja zbiralcu.
februar 2014
Označevanje posod
 • Pri točkah za zbiranje posamezne vrste odpadkov se postavi table ali nalepke, s katerimi se označi posamezno vrsto odpadkov.
 • Na zabojnikih, ki so namenjeni ločenemu zbiranju odpadkov, morata biti označeni vrsta odpadka in klasifikacijska številka. Zabojniki morajo biti na ustrezno označenih mestih.

marec 2014

 

 

 

Ravnanje z odpadki

 

Več o tej temi preberite v priročniku Ravnanje z odpadki po novi zakonodaji 2015

 
Dodaj odgovor