Košarica

Novo za naročnike paketa OPTIMUM: e-obveščanje Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

V pripravi je osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-3D)

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-3D), predvsem z namenom odprave ugotovljene protiustavnosti točke b) četrtega odstavka 75. člena in točke c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22) v delih, ki se nanašata na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitkom, ki jo je ugotovilo Ustavno sodišče Republike Slovenije (US RS) v postopku za oceno ustavnosti posameznih določb Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).

US RS je tudi odločilo, da mora Državni zbor ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije, prav tako pa je določilo tudi način izvršitve svoje odločitve.

Poleg navedenega pa osnutek predloga zakona vsebuje še nekatere dopolnitve, namenjene povečanju transparentnosti in konkurenčnosti, Slovenija je namreč v okviru Načrta za okrevanje in odpornost naslovila tudi izziv povečanja konkurenčnosti, čemur predlagane dopolnitve sledijo.

Predlog zakona tako sledi odločbi US RS in zaradi zagotovitve načela sorazmernosti razširja nabor okoliščin, ki jih je potrebno preverjati oziroma ki vplivajo na uresničitev razveznega pogoja na način, da po vzoru razlogov za izključitev med okoliščine, ki jih je potrebno periodično preverjati pri pogodbah za delovno intenzivne storitve, dodaja tudi kazniva dejanja. Obenem zaradi zagotavljanja enake obravnave kandidatov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja in pri njihovem izvajanju predlog zakona dovoljuje popravni mehanizem pri vseh razlogih za izključitev in pri vseh okoliščinah, ki so podlaga za razvezo pogodbe.

Z vidika večje transparentnosti in kot orodje ali informacija, ki bo ponudnikom omogočala boljše priprave in sodelovanje v postopkih javnega naročanja, predlog zakona ureja tudi obveznost priprave in objave letnih načrtov javnih naročil.

Zaradi bolj odgovornega pristopa k izvajanju ne-transparentnih postopkov pa zakon določa tudi obveznost naročnika o ex ante obveščanju ustreznih nadzornih organov o razlogih za uporabo postopka s pogajanji brez predhodne objave

Predlog spremembe je na voljo TUKAJ.