Košarica

Novo za naročnike paketa OPTIMUM: e-obveščanje Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Osebni podatki v dokumentaciji o razpisu in izvajanju javnega naročila

Vprašanje prosilca: Informacijski pooblaščenec RS (v nadaljevanju IP) je prejel vprašanje v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v postopkih javnih naročil.  Prosilec je našel navedbo na spletni strani IPRS, da je obdelava osebnih podatkov zakonita le, v kolikor obstaja za obdelavo osebnih podatkov ena od pravnih podlag, ki jih predpisuje člen 6 (1) Splošne uredbe. […]

Vzpostavitev registra konfliktov interesov

Vprašanje prosilca: Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje glede vzpostavitve registra konfliktov interesov. Prosilec pojasnjuje, da želi v Pravilniku o preprečevanju nasprotja interesov urediti tudi vzpostavitev registra konfliktov interesov, saj je, kot to izhaja iz objavljenih sistemskih pojasnil Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), najboljši ukrep za zaščito integritete proaktivna transparentnost (vnaprejšnje razkrivanje […]

Odločitev Ustavnega sodišča U-I-180/19-23, ki se nanaša na obligatorno izključitev gospodarskih subjektov zaradi ugotovitve, da sta pri gospodarskem subjektu podani »najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek«

Glej tudi odločitev Ustavnega sodišča RS štev. U-I-180/19-17.1 ZJN-3 v 75. členu določa obligatorne in fakultativne izključitvene razloge2. Gre za razloge, na podlagi katerih naročnik že v fazi pregleda in vrednotenja ponudb oz. prijav za sodelovanje ugotovi, ali je nek ponudnik primeren za izvedbo javnega naročila ali ne. V primeru obveznih izključitvenih razlogov mora naročnik […]