Košarica

Novo za naročnike paketa OPTIMUM: e-obveščanje Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Od 1. 1. 2024 veljajo nove mejne vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU Evropska komisija je sprejela nove delegirane uredbe, s katerimi spreminja mejne vrednosti, od katerih dalje morajo naročniki obvestila v zvezi z javnimi naročili objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Vse uredbe, ki so neposredno uporabljive ter za naročnike v […]

Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)

Da bi se ustvarilo okolje, kjer bi si posamezniki upali razkriti nepravilnosti v neki organizaciji, je Evropska Unija sprejela celovit pravni okvir za zaščito žvižgačev, ki se z novim Zakonom o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) prenaša v slovenski pravi red. Ob sprejetju Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)[1] oziroma žvižgačev, je prav, da se – preden se spustimo […]

4. točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3: sprememba izvajalca javnega naročila

Spremembo izvajalca javnega naročila med izvajanjem naročila je načeloma treba obravnavati kot bistveno spremembo pogodbe o izvedbi javnega naročila,[1] zato praviloma ni dopustna, ampak zahteva izvedbo novega postopka za oddajo zadevnega javnega naročila. V uvodni izjavi (110) Direktive 2014/24/EU, po kateri so povzeta pravila iz 4. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3, je jasno zapisano, […]

Pravila o obveščanju

Spremembe v 90. členu ZJN-3 so namenjene prilagoditvi pravil o obveščanju kandidatov in ponudnikov ob uvedbi popolne elektronske komunikacije v postopkih javnega naročanja. Zaradi popolne elektronske komunikacije v postopkih javnega naročanja (lahko) ponudniki ponudbe oddajo v fizični obliki le izjemoma. Zato je z novelo izrecno določeno, da mora naročnik v takšnih primerih ob morebitni ustavitvi […]

Izboljšanje funkcionalnosti e-Dosje

Obsežne spremembe 77. člena ZJN-3 so namenjene izboljšanju sistema e-Dosje. Gre za eno od funkcionalnosti v okviru enotnega sistema za elektronsko javno naročanje (informacijski sistem e-JN), ki se uporablja za preverjanje gospodarskih subjektov v nekaterih nacionalnih uradnih evidencah (poslovnem registru, registru TRR, evidenca o davkih itd.) v fazi postopka za oddajo javnega naročila (preverjanje prijav […]

Popravni mehanizem

Novela ZJN-3D znatno širi nabor razlogov za uveljavljanje popravnega mehanizma, in sicer tako v fazi izbire najugodnejše ponudbe (75. člen ZJN-3), kot tudi v fazi izvedbe javnega naročila (67. in 67.a člen ZJN-3). V fazi izbire najugodnejše ponudbe je po novem postopek s popravnim mehanizmom mogoč v primeru obstoja kateregakoli (obveznega ali fakultativnega) izključitvenega razloga […]

Postopek s pogajanji brez predhodne objave

V dopolnjenem 46. členu ZJN-3 je z novelo dodatno poudarjena začasnost uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave iz razloga skrajne nujnosti (tč. č) prvega odstavka 46. člena). Uporaba navedene pravne podlage, ki je sicer namenjena izključno nujnim in takojšnjim nabavam ob izrednih dogodkih, je dopustna izključno in samo za zapolnitev časovne vrzeli med nastopom […]

Evidenčna naročila

Z dopolnitvijo 21. člena ZJN-3 novela vzpostavlja obveznost, da mora naročnik tudi za evidenčna naročila, katerih vrednost presega 10.000 EUR brez DDV, o rezultatih izbora obvestiti vse ponudnike, ki so oddali ponudbe. Obvestilo mora biti pisno in poslano najkasneje v 30-ih dneh od oddaje naročila. Skladno z opredelitvijo iz 14. točke 2. člena ZJN-3 izraz […]

Novela ZJN-3D

Dne 3. 3. 2023 je bil v Uradnem listu RS štev. 28/2023 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (novela ZJN-3D). Zakon začne veljati trideseti dan po objavi. Novela, s katero je spremenjeno besedilo osmih členov doslej veljavnega ZJN-3 v praksi prinaša nekaj pomembnih novosti. Razlog za sprejetje novele je v prvi […]

Prekrški naročnikov v zvezi z evidenčnimi javnimi naročili

Nemalokrat se zgodi, da naročnik določi vrednosti javnega naročila na način, da se zaradi nižje ocenjene vrednosti izogne uporabi tega zakona[1] in javno naročilo odda kot evidenčno javno naročilo, da naročnik ne sporoči statističnih podatkov ali sporoči napačne statistične podatke o oddanih javnih naročilih (106. člen)[2] ali pa odda naročilo brez izvedbe ustreznega postopka oddaje […]

Sporočanje statističnih podatkov o evidenčnih naročilih

Objava podatkov na Portalu JN Naročnik mora vsa evidenčna naročila, ki so bila oddana preteklo leto in katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 evrov brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3: z opisom predmeta (navesti je treba, ali gre za blago, storitve ali gradnje), vrsto predmeta (navesti […]

Kako izvajamo evidenčna javna naročila?

Pri evidenčnih javnih naročilih torej ne gre za javna naročila, ampak gre za manj stroga pravila, kot to velja za postopke javnih naročil. Za vodenje tovrstnih postopkov ZJN-3 ne zahteva: da naročnik sprejme interni akt, v katerem bi bila pravila za oddajo tovrstnih naročil določena. Lahko ga sprejme, ni pa ga dolžan imeti. Če pa […]

Ocenjena vrednost javnega naročila

Da bi naročnik lahko ugotovil, ali gre za evidenčno javno naročilo, ki sodi pod mejne vrednosti za uporabo zakona, mora pravilno izračunati ocenjeno vrednost tega naročila. Kot izhaja iz prvega odstavka 24. člena ZJN-3, je ocenjena vrednost javnega naročila tista vrednost, katere izračun temelji na celotnem plačljivem znesku brez DDV, kakor ga oceni naročnik, vključno […]