Košarica

Novo za naročnike paketa OPTIMUM: e-obveščanje Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Da bi se ustvarilo okolje, kjer bi si posamezniki upali razkriti nepravilnosti v neki organizaciji, je Evropska Unija sprejela celovit pravni okvir za zaščito žvižgačev, ki se z novim Zakonom o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) prenaša v slovenski pravi red. Ob sprejetju Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)[1] oziroma žvižgačev, je prav, da se – preden se spustimo […]

Spremembo izvajalca javnega naročila med izvajanjem naročila je načeloma treba obravnavati kot bistveno spremembo pogodbe o izvedbi javnega naročila,[1] zato praviloma ni dopustna, ampak zahteva izvedbo novega postopka za oddajo zadevnega javnega naročila. V uvodni izjavi (110) Direktive 2014/24/EU, po kateri so povzeta pravila iz 4. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3, je jasno zapisano, […]

Spremembe v 90. členu ZJN-3 so namenjene prilagoditvi pravil o obveščanju kandidatov in ponudnikov ob uvedbi popolne elektronske komunikacije v postopkih javnega naročanja. Zaradi popolne elektronske komunikacije v postopkih javnega naročanja (lahko) ponudniki ponudbe oddajo v fizični obliki le izjemoma. Zato je z novelo izrecno določeno, da mora naročnik v takšnih primerih ob morebitni ustavitvi […]

Obsežne spremembe 77. člena ZJN-3 so namenjene izboljšanju sistema e-Dosje. Gre za eno od funkcionalnosti v okviru enotnega sistema za elektronsko javno naročanje (informacijski sistem e-JN), ki se uporablja za preverjanje gospodarskih subjektov v nekaterih nacionalnih uradnih evidencah (poslovnem registru, registru TRR, evidenca o davkih itd.) v fazi postopka za oddajo javnega naročila (preverjanje prijav […]

Novela ZJN-3D znatno širi nabor razlogov za uveljavljanje popravnega mehanizma, in sicer tako v fazi izbire najugodnejše ponudbe (75. člen ZJN-3), kot tudi v fazi izvedbe javnega naročila (67. in 67.a člen ZJN-3). V fazi izbire najugodnejše ponudbe je po novem postopek s popravnim mehanizmom mogoč v primeru obstoja kateregakoli (obveznega ali fakultativnega) izključitvenega razloga […]

V dopolnjenem 46. členu ZJN-3 je z novelo dodatno poudarjena začasnost uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave iz razloga skrajne nujnosti (tč. č) prvega odstavka 46. člena). Uporaba navedene pravne podlage, ki je sicer namenjena izključno nujnim in takojšnjim nabavam ob izrednih dogodkih, je dopustna izključno in samo za zapolnitev časovne vrzeli med nastopom […]

Z dopolnitvijo 21. člena ZJN-3 novela vzpostavlja obveznost, da mora naročnik tudi za evidenčna naročila, katerih vrednost presega 10.000 EUR brez DDV, o rezultatih izbora obvestiti vse ponudnike, ki so oddali ponudbe. Obvestilo mora biti pisno in poslano najkasneje v 30-ih dneh od oddaje naročila. Skladno z opredelitvijo iz 14. točke 2. člena ZJN-3 izraz […]

Dne 3. 3. 2023 je bil v Uradnem listu RS štev. 28/2023 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (novela ZJN-3D). Zakon začne veljati trideseti dan po objavi. Novela, s katero je spremenjeno besedilo osmih členov doslej veljavnega ZJN-3 v praksi prinaša nekaj pomembnih novosti. Razlog za sprejetje novele je v prvi […]

Prekrški naročnikov v zvezi z evidenčnimi javnimi naročili

Nemalokrat se zgodi, da naročnik določi vrednosti javnega naročila na način, da se zaradi nižje ocenjene vrednosti izogne uporabi tega zakona[1] in javno naročilo odda kot evidenčno javno naročilo, da naročnik ne sporoči statističnih podatkov ali sporoči napačne statistične podatke o oddanih javnih naročilih (106. člen)[2] ali pa odda naročilo brez izvedbe ustreznega postopka oddaje […]