Košarica

Novo za naročnike paketa OPTIMUM: e-obveščanje Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Začetek postopka oddaje javnega naročila in dokumentacija

Predpogoj za začetek postopka oddaje javnega naročila blaga, storitve ali/in gradnje je, da naročnik izračuna ocenjene vrednosti javnega naročila. Od naročnika je odvisno, ali bo pred začetkom postopka izdal sklep o začetku postopka, ali ne. Če ga izda, mora v njem navesti vir in obseg sredstev, namenjen izvedbi […]

Tehnične specifikacije v postopkih oddaje javnih naročil

Splošno o pojmu »tehnične specifikacije« Predmet javnega naročila naročnik natančneje opredeli v enem ali več dokumentih, ki postane(jo) del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Za takšne opise predmeta naročila v pravu javnih naročil uporabljamo izraz »tehnične specifikacije«. Najbolj preprosto povedano so tehnične specifikacijezbir opisov predmeta naročila, […]

Tehnične specifikacije, znaki in dokazovanje

Tehnične specifikacije so opredeljene v 23. točki prvega odstavka 2. člena ZJN-3 in njihova skrbna priprava vpliva na uspešno izvedbo javnega naročanja, zlasti pa na to, da se v izvedbeni fazi izpolni naročnikove potrebe oziroma potrebe uporabnikov, ki jim je predmet nabave namenjen, saj naročnik s tehničnimi specifikacijami opredeljuje zahtevane […]

Pogoji, ki vključujejo okoljske, socialne in druge vidike

V prvem odstavku 71. člena ZJN-3 je določena pravna podlaga, zaradi katere Vlada Republike Slovenije lahko sprejme podzakonske akte, s katerimi lahko zaveže naročnike, da v postopkih javnega naročanja upoštevajo socialne, etične in okoljske vidike v predmetu javnega naročila, tehničnih specifikacijah, pogojih za sodelovanje, merilih za oddajo […]

Ugotavljanje sposobnosti

Sodišče EU v svojih sodbah že od nekdaj poudarja, da je proces izbire najugodnejše ponudbe v postopku oddaje javnega naročila sestavljen iz dveh med seboj ločenih in neodvisnih faz (sklopov dejanj), ki ju urejajo različna pravna pravila, in sicer iz faze preverjanja sposobnosti ponudnikov za izvedbo javnega naročila in faze ocenjevanja (tj. primerjave […]

Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov, ponudb ali rešitev

Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov, ponudb ali rešitev V postopkih, ki se jih vodi strukturirano (tj. v več med seboj ločenih fazah) in ki zahtevajo predhodno ugotavljanje usposobljenosti ponudnikov/kandidatov za izvedbo javnega naročila (»kvalificiranje« kandidatov), imajo naročniki pod določenimi pogoji pravico, da zmanjšajo število ustreznih ponudnikov/kandidatov, ki jih bodo povabili v naslednjo fazo postopka. Naročnik torej […]

Merila za oddajo javnega naročila

Merila za oddajo javnega naročila so urejena v 83. in 84. členu ZJN-3. Čeprav je ureditev meril na prvi pogled videti zelo drugačna kot doslej (o čemer je tudi veliko govora v javnosti), pa gre v resnici pri novostih bolj za spremembo v miselni zasnovi (pristopu) kot za spremembe v […]

Pravila za oddajo javnega naročila

Predložitev in odpiranje ponudb Naročnik v razpisni dokumentaciji določi kraj, datum in uro roka za predložitev ponudb. Če ponudba ni predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena prepozno. Takšno ponudbo naročnik po končanem odpiranju ponudb neodprto vrne ponudniku z navedbo, da je bila prepozna. […]

Nasprotje interesov

Naročnik mora izvajati javno naročanje na pregleden način (načelo transparentnosti javnega naročanja, 6. člen ZJN-3) in gospodarske subjekte pri tem obravnavati na enak način (načelo enakopravne obravnave ponudnikov, 7. člen ZJN-3). Namen načela iz 7. člena ZJN-3 je razvoj zdrave in učinkovite konkurence med podjetji, ki sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila, zahteva […]