Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vprašanje: Na območju naprave imamo 3 vrtine, globlje od 100m, in že izvajamo monitoringe podzemne vode (koncesija)- je potrebno izvajati dodatni monitoring podzemne vode? Odgovor: Vrtine določi pooblaščenec za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode na   podlagi Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06, 114/09, 53/15 in 130/21) in sicer  jih določita v sodelovanju  strokovnjak […]

Vprašanje: Kdaj zavezancu izhodiščnega poročila ni treba pripraviti?   Odgovor:  Uredba IED2 – 12. člen 1.Naprava je na območju, ki ima slabo prepustne in enotne geotehnične lastnosti na površini in v podtalju (kraško območje izključeno) ali podzemna voda na globini > 30 m. Potrebna je hidrogeološka raziskava. 2.Površine notranjosti objektov naprave in zunanja okolica objektov […]

Vprašanje: Naše podjetje ima OVD po 82.členu ZVO-1, odpadke oddajamo (nismo ne zbiralec ne predelovalec odpadkov). Ali moramo določiti skrbnika varstva okolja? Katere so potem po novem ZVO-2 naše obveznosti? Imamo pogodbo z DROE, Embakom. Odgovor: V skladu z 278. Členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) se okoljevarstvena dovoljenja za druge […]

Čas vložitve vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

V katerem primeru je potrebno vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja? Imamo novo stavbo z okoljevarstveni dovoljenjem z dne 19.1.2020. Obstoječe naprave, v katerih se izvajajo dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega iz 68. člena ZVO-1, se štejejo za naprave, v katerih se izvajajo dejavnosti, ki povzročajo industrijske emisije iz 110. člena tega […]

Naprave, ki povzročajo industrijske emisije

Podjetje ima OVD po 82. členu starega ZVO (za predelavo nenevarnih odpadkov) , in izvaja obratovalni monitoring za industrijske odpadne vode. Ali po novem ZVO-2 spadamo med naprave, ki povzročajo industrijske emisije (v vodo)? Podjetje ne dela z nevarnimi snovmi, vendar pa predobdeluje odpadke za sežig. Pri predobdelavi nastane odpadek 19 12 12. Ali moramo […]

Izdelava izhodiščnega poročila

Za katere stavbe je treba delati izhodiščno poročilo? Priprava izhodiščnega poročila je obveznost, ki jo imajo upravljavci naprav, ki lahko povzročajo industrijske emisije skladno s 112. členom ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/22). To so naprave, ki jih bolj poznamo pod nazivom IPPC ali IED in seznam teh naprav je na spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/seznami/register-upravljavcev-in-izdanih-ied-okoljevarstvenih-dovoljenj/ Nekateri […]

Pristojna institucija za PVO

Kdo je po ZVO-2 pristojen za presojo vplivov na okolje? ARSO ali MOP? Pristojen je MOP (Ministrstvo za okolje in prostor), prav tako tudi za predhodni postopek. Dodaj članek med moje vsebine

Obratovalni monitoring stanja tal in podzemne vode

Kako določimo obratovalni monitoring stanja tal in podzemne vode Določimo vzorčna mesta na osnovi 4.- 6. koraka izhodiščnega poročila: – najmanj eno vzorčno mesto; – lokacije se določijo v okoljevarstvenem dovoljenju; – 10-25 odvzemnih mest. Poskrbimo za ureditev vzorčnega mesta: – lahko dostopno, primerno očiščeno, zavarovano pred poškodbami; – površina 8-100 m2 (če je utemeljeno, […]

Meritve delovnega okolja

Ali se meritve delovnega okolja izvajajo za nevarne snovi v vsakem primeru ali le pri navedenih mejnih vrednostih? Meritve kemičnih škodljivosti se izvedejo za nevarne kemijske snovi v skladu z izdelano kemijsko oceno tveganja in upoštevanimi ostalimi relevantnimi podatki. Torej mejna vrednost predpisana v Sloveniji ni pogoj za izvedbo meritev. Seveda pa mora za merjeno […]