Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vplivno območje pri izgradnji vetrnih elektrarn

Vprašanje: Kaj je vplivno območje pri izgradnji vetrnih elektrarn in kje najdem pravno definicijo? Odgovor: Vplivno območje je širok pojem. Spodnje pojasnilo se nanaša na »vplivno območje« v okviru presoje vplivov na okolje (za t.i. »objekte z vplivi na okolje«), pri čemer se to območje imenuje »območje, na katerem poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko […]

Zavarovanje odgovornosti za nastanek okoljske škode v primeru uporabnika nevarnih snovi

Vprašanje: Je podjetje, ki uporablja nevarne snovi ali zmesi (npr. čistila, ekstrakte za prehrano, fitofarmacevtska sredstva… – tj. podjetja, ki sicer nimajo zaveze za pridobitev OVD ali dovoljenj za delo npr. s kemikalijami, zaveze za vpis v register o FFS) zavezano za sklenitev zavarovanja odgovornosti zaradi okoljskih škod? Odgovor: Na podlagi besedila 7. odstavka 161. […]

Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za najemojemalca

Vprašanje: Lahko kot najemojemalec poslovnega prostora pridobimo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov?   Odgovor: V 2. odstavku 25. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-1O) je določeno, da lahko pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost obdelave odpadkov v napravi ali brez naprave, za opravljanje te dejavnosti in obratovanje naprave, če je […]

Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za vnos zemeljskega izkopa v tla (R10)

Vprašanje: Pripravljamo se na začetek postopka za pridobivanje dovoljenja z R10 – vnos v tla. Iščemo potencialne lokacije za stalne deponije, pa nas zanimajo fiksne omejitve za lokacije za vnos zemeljskega izkopa, npr. gozdna zemljišča, varovalni pas regionalne ceste, erozijska območja, trajne rabe npr. trajni travnik..). Na katerih zemljiščih je nemogoče pridobiti dovoljenje za vnos […]

Kdaj program obratovalnega monitoringa

Vprašanje:  Kako vem oziroma se prepričam, da kot upravljavec moram opravljati monitoring odpadnih voda in imeti izdelan program obratovalnega monitoringa? Obrazložitev: V valilnici piščancev se izvaja čiščenje in dezinfekcija talnih in stenskih površin ter tehnološke opreme. Valilnica piščancev ni IED naprava prav tako ne poseduje OVD za druge naprave. Čiščenje ter dezinfekcija se izvajata z […]

Skladnost zemljišča s prostorskimi akti lokalne skupnosti

Vprašanje: Ali mora biti zemljišče, za katerega izkazujemo lastništvo, skladno (po rabi) tudi s prostorskimi akti lokalne skupnosti ali je za pričakovati, da bo iz tega naslova potrebno izdelati OPPN?   Odgovor:  6.1   točka 3. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-1O) določa, da je  upravljavec povzročitelj obremenitve okolja, ki ima napravo ali […]

Dokazilo za lastništvo objekta v primeru izvajalca gospodarske javne službe

Vprašanje: Pravna oseba, ki izvaja javno gospodarsko službo zbiranja odpadkov in hkrati ima dovoljenje za zbiranje in predelavo odpadkov. Ali mora ta pravna oseba dokazovati lastništvo objektov oz. naprav?   Odgovor: ZVO-2 v drugem odstavku 25. člena določa, da če je obdelovalec (izvajalec predelave ali odstranjevanja) hkrati tudi IJS ravnanja z odpadki, lastninska pravica na […]

Upoštevanje zadevnih nevarnih snovi pri izdelavi ocene možnosti onesnaženja

Vprašanje 2: Se za izdelavo ocene možnosti onesnaženja (OMO) upošteva zadevne nevarne snovi, ki se skladiščijo/uporabljajo/proizvajajo: Izključno v IED napravi ali v IED napravi in pri drugih, z njo neposredno tehnično povezanih dejavnostih. Odgovor: Za izdelavo ocene možnosti onesnaženja in izhodiščnega poročila se zadevne nevarne snovi določijo iz nevarnih snovi, ki se skladiščijo/uporabljajo/proizvajajo v IED […]

Zavarovanje odgovornosti za nastanek okoljske škode

Vprašanje: Kdo je zavezanec za sklenitev zavarovanja odgovornosti za nastanek okoljske škode? Zavarovanje morajo zavezanci skleniti v 18 mesecih od uveljavitve ZVO-2. So to samo IED zavezanci ali tudi drugi, ki niso IED, so pa zavezanci za izvajanje  obratovalnega monitoringa odpadnih vod…? Ali zavarovalnice že ponujajo takšne produkte? Odgovor: Na podlagi besedila 7. odstavka 161. […]

Ocena možnosti onesnaženja (OMO)

Vprašanje: Pri pripravi ocene možnosti onesnaženja (OMO) smo ugotovili, da edina nevarna snov (žveplova kislina 50 %) po njenih lastnostih iz priloge 3 Uredbe IED nima nevarnih lastnosti iz tabele 1, v kateri so navedeni kriteriji za opredelitev zadevnZNS, kar pomeni, da nimamo ZNS (odpadki ne spadajo med nevarne snovi). Žveplovo kislino uporabljamo kot tehnološki […]