Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vprašanje 2: Se za izdelavo ocene možnosti onesnaženja (OMO) upošteva zadevne nevarne snovi, ki se skladiščijo/uporabljajo/proizvajajo: Izključno v IED napravi ali v IED napravi in pri drugih, z njo neposredno tehnično povezanih dejavnostih. Odgovor: Za izdelavo ocene možnosti onesnaženja in izhodiščnega poročila se zadevne nevarne snovi določijo iz nevarnih snovi, ki se skladiščijo/uporabljajo/proizvajajo v IED […]

Vprašanje: Kdo je zavezanec za sklenitev zavarovanja odgovornosti za nastanek okoljske škode? Zavarovanje morajo zavezanci skleniti v 18 mesecih od uveljavitve ZVO-2. So to samo IED zavezanci ali tudi drugi, ki niso IED, so pa zavezanci za izvajanje  obratovalnega monitoringa odpadnih vod…? Ali zavarovalnice že ponujajo takšne produkte? Odgovor: Na podlagi besedila 7. odstavka 161. […]

Vprašanje: Pri pripravi ocene možnosti onesnaženja (OMO) smo ugotovili, da edina nevarna snov (žveplova kislina 50 %) po njenih lastnostih iz priloge 3 Uredbe IED nima nevarnih lastnosti iz tabele 1, v kateri so navedeni kriteriji za opredelitev zadevnZNS, kar pomeni, da nimamo ZNS (odpadki ne spadajo med nevarne snovi). Žveplovo kislino uporabljamo kot tehnološki […]

Vprašanje: V Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja so zapisane zahteve za Poslovnik za naprave za čiščenje odpadnih plinov in obratovalni dnevnik v primeru, da se odpadni plini obdelujejo v čistilni napravi za odpadne pline. Ali je dovolj, da je v poslovniku samo sklic na navodila za obratovanje in vzdrževanje naprave […]

Lastninska pravica nad objektom po novem ZVO-2

Vprašanje: Kako sedaj po novem ZVO-2 kot zbiralec dokažem lastninsko pravico nad objektom? Odgovor: Obdelovalci in zbiralci odpadkov morajo v skladu z novim ZVO-2 lastninsko pravico pridobiti v roku petih let po uveljavitvi ZVO-2 (to je do 13.4.2027). Če subjekt vlaga vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja sedaj, mora to pravico posedovati že sedaj, kar  dokazuje […]

Monitoring podzemne vode

Vprašanje: Na območju naprave imamo 3 vrtine, globlje od 100m, in že izvajamo monitoringe podzemne vode (koncesija)- je potrebno izvajati dodatni monitoring podzemne vode? Odgovor: Vrtine določi pooblaščenec za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode na   podlagi Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06, 114/09, 53/15 in 130/21) in sicer  jih določita v sodelovanju  strokovnjak […]

Zahteve za opustitev priprave izhodiščnega poročila

Vprašanje: Kdaj zavezancu izhodiščnega poročila ni treba pripraviti?   Odgovor:  Uredba IED2 – 12. člen 1.Naprava je na območju, ki ima slabo prepustne in enotne geotehnične lastnosti na površini in v podtalju (kraško območje izključeno) ali podzemna voda na globini > 30 m. Potrebna je hidrogeološka raziskava. 2.Površine notranjosti objektov naprave in zunanja okolica objektov […]

Obveznosti podjetja po novem ZVO-2, ki ni ne zbiralec ne predelovalec odpadkov

Vprašanje: Naše podjetje ima OVD po 82.členu ZVO-1, odpadke oddajamo (nismo ne zbiralec ne predelovalec odpadkov). Ali moramo določiti skrbnika varstva okolja? Katere so potem po novem ZVO-2 naše obveznosti? Imamo pogodbo z DROE, Embakom. Odgovor: V skladu z 278. Členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) se okoljevarstvena dovoljenja za druge […]

Čas vložitve vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

V katerem primeru je potrebno vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja? Imamo novo stavbo z okoljevarstveni dovoljenjem z dne 19.1.2020. Obstoječe naprave, v katerih se izvajajo dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega iz 68. člena ZVO-1, se štejejo za naprave, v katerih se izvajajo dejavnosti, ki povzročajo industrijske emisije iz 110. člena tega […]

Naprave, ki povzročajo industrijske emisije

Podjetje ima OVD po 82. členu starega ZVO (za predelavo nenevarnih odpadkov) , in izvaja obratovalni monitoring za industrijske odpadne vode. Ali po novem ZVO-2 spadamo med naprave, ki povzročajo industrijske emisije (v vodo)? Podjetje ne dela z nevarnimi snovmi, vendar pa predobdeluje odpadke za sežig. Pri predobdelavi nastane odpadek 19 12 12. Ali moramo […]